اعیان یعنی چی؟

به نام خدا

ارزش اعیان یعنی چی؟

 

اعیان یعنی هرآنچه روی زمین ملک (غیرمنقول) است بدون لحاظ زمین خالی (عرصه) که در جابجایی توام با کندن و خرابی است.

شامل: راه دسترسی اختصاصی (آسفالت)، دیوار، انشعابات، کاربری، چاه و قنات آب، درخت، حیاط و محوطه سازی، لابی، بنا ساختمان و تاسیسات، فضای سبز، اتاقک ژنراتور و ایستگاه گاز، اتاقک نگهبانی ورودی مجتمع ملک و غیره.

تعیین ارزش اعیان برای موارد از جمله موضوعات زیر انجام می‌شود:

1)تعیین خسارت اعیانی ناشی از خاکبرداری و یا نشست بنای ساختمان

2)تعیین اعیان در مورد قراردادهای ساختمانی و قراردادهای مشارکت در ساخت

3)ارزیابی تعیین قیمت عرصه و اعیان

4)موارد دیگر...

آپلود عکس