نحوه قیمت گذاری واحدهای زیرزمین در آپارتمان‌ها (اثر تراز منفی ملک از خیابان در ارزیابی املاک)

به نام خدا

نحوه قیمت گذاری واحدهای زیرزمین در آپارتمان‌ها

(اثر تراز منفی ملک از خیابان در ارزیابی املاک)

 

در صورتی که ملک همتراز همکف خیابان نبود و بیش از 20 سانتیمتر اختلاف ارتفاع داشت(مبنا فرض می‌شود) افزایش بیش از 20 سانتیمتر موجب کاهش ارزش ملک می‌شود.

ضریب کاهش ارزش واحدهای زیر تراز صفر (بدون آسانسور)

ضریب کاهش=N^2×%1.25

N تعداد پله (از تقسیم اختلاف تراز بر 20 سانتیمتر)

مثال: ارزش آپارتمان با اختلاف از تراز مبنا خیابان 60 سانتیمتر نسبت به آپارتمان همکف ؟

0.02÷0.06=3

و ضریب کاهش = ^232×1.25%=11.25%

نکات:

1)حداکثر ضریب کاهش به 20 تا 30 درصد محدود می‌گردد.

2)در آپارتمان، زیرزمین از سقف امکان نور را فرض کرده ایم.

3)اگر آسانسور داشت تا 50% ضریب را کاهش می‌دهیم.

4)وجود موتورخانه و تاسیسات با صدا باعث کاهش و نیز عرض پله کمتر از 90 یا بیشتر با افزایش و کاهش مبلغ ارزیابی می‌شود.