آیا قولنامه دلیل بر مالکیت است؟

به نام خدا

 

آیا قولنامه دلیل بر مالکیت است؟

 

در هنگام تنظیم قولنامه، نقل مالکیت صورت نمی‌گیرد و ضمانت اجرای تخلف از آن، پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه یا وجه التزام است. قولنامه دلیل مالکیت نیست چون برای صدور سند مالکیت ممکن است لازم به حکم دادگاه باشد.