تامین دلیل یعنی چی؟ چرا تامین دلیل می‌کنیم؟

به نام خدا

تامین دلیل یعنی چی؟ چرا تامین دلیل می‌کنیم؟

 

به موجب ماده 149 قانون مدنی در مواردی که افراد ذینفع تشخصی دهند که در آینده استفاده از دلایل مدارک دعاوی از قبیل تحقیق محلی کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان می‌تواند در طرح دعوی موثر باشد و یا ممکن است اثرات موجود از بین برود، می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل کند. گاهی به دلایل مختلف از جمله اطاله دادرسی‌ها دسترسی به دلایل غیرممکن می‌شود که مقصود از تامین دلیل در این موارد تنها ملاحظه و صورت برداری شکلی از دلایل به قدری که خواسته شده برای استفاده بعدی (مهاجرت شهود و عدم دسترسی به آن‌ها و...) است.

برای شرایطی که نیت خرید ملکی را داریم و از شرایط فنی و حقوقی آن نیز آگاه کامل را نداریم بهتر است یک کارشناس خبره در امور ساختمانی به بررسی تمامی ابعاد فنی و حقوقی پرداخته و گزارشی را تهیه کند تا بتوانیم از خرید خود اطمینان بیشتری حاصل کنیم.

برای ثبت شرایطی که ممکن است با گذشت زمان تغییر کند یا کلا از بین رود و تمام جزئیات با دقت کافی قید می‌شود. مانند ایجاد ترک یا ریزش ملک در گود و ساخت و ساز همسایه.

 

نکات مهم درجه درج در گزارش تامین دلیل:

1) زمان بازدید از محل اهمیت زیادی دارد

2) مشخصات دقیق طرفین

3) نوع مصالح بکار رفته (برای هرجز به تفکیک)، نوع سازه، سقف، دیوار، نما، نازک کاری

4) موضوع تامین دلیل و نوع خسارت

5) محل و آدرس (کشیدن کروکی) و برداشت

6) ابعاد، هندسه و مقادیر خسارت

7) عکس و فیلم (مستندات)

 

موارد درخواست تامین دلیل:

-قبل از وقوع حادثه

-بعد از وقوع حادثه منجر به خرابی که نیاز فوری به تعمیر و ترمیم دارد

-خرید و فروش ملک